« Symposium: Zingeving & Zakelijkheid | Main | 'Zingeving en Macht in Organisaties' een inspiratieprogramma in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek »
vrijdag
feb252011

Leergang: Leiderschap en Senioriteit in Organisaties

Voor een grote gemeente heb ik - samen met Hetty Esseveld - de leergang 'Leiderschap en Senioriteit in Organisaties' ontwikkeld. De leergang is er op gericht om deelnemers die op senior-niveau functioneren in de organisatie, bewust te maken wat - in een veranderende omgeving - hun waarde is en hoe ze hun kennis en (doorleefde) ervaring blijvend kunnen inzetten voor de organisatie.
Een zeer actueel thema gezien de aankomende ingrijpende bezuinigingsoperatie en de aanstaande overgang naar het zogenaamde Nieuwe Werken. Leuk dat míjn kennis en ervaring uit mijn Opportunity in Bedrijf -periode weer van pas komt.

Het is mogelijk om deze leergang ....

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>