« Aanbod Essentiegericht Werken Gemeente Utrecht | Main | Leergang: Leiderschap en Senioriteit in Organisaties »
dinsdag
okt232012

Symposium: Zingeving & Zakelijkheid

Op woensdag 7 november 2012 vond in Den Haag het symposium Zingeving & Zakelijkheid plaats, voor mensen die werken op het gebied van zingeving & spiritualiteit.
Met sprekers Frank Ploumen, directeur van De Nieuwe Liefde en Lenette Schuyt, adviseur/ trainer en auteur van o.a. Met Ziel en Zakelijkheid. Zelf verzorgde ik een workshop rond 'De Essentie centraal houden in de organisatie'. Leuk!

In de workshop werd vooral toegelicht hoe in organisaties de energie kan worden gezet op de zaken die toegevoegde waarde hebben, voor zowel de afnemers als de medewerkers. En hoe energieslurpers uitgeschakeld kunnen worden. 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>