« Workshop Essentiegericht Werken op Learning Lane van De Baak | Main | Symposium: Zingeving & Zakelijkheid »
dinsdag
jan012013

Aanbod Essentiegericht Werken Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht maakt een ingrijpende reorganisatie en bezuinigingsoperatie door. Op verzoek van het Loopbaan Centrum Utrecht heeft Essentiegericht Werken een aanbod ontwikkeld voor (management)teams en afdelingen gericht op het verhelderen van de (soms nieuwe) kernopdracht van het organisatie-onderdeel en het werken aan de bereidheid er samen de schouders onder te zetten.

De ondersteuning kan varieren van 1 dag tot meerdere dagen. Een goed en zinvol 'steuntje in de rug' in deze lastige tijden! Heeft u ook belangstelling hoe zo'n traject er in uw organisatie of team uit kan zien? Mail dan naar Essentiegericht Werken, ik ga graag met u in gesprek.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>