« Zomeracademy gemeente Utrecht | Main | Aanbod Essentiegericht Werken Gemeente Utrecht »
dinsdag
jun112013

Workshop Essentiegericht Werken op Learning Lane van De Baak

Leuk. Ik ben uitgenodigd een workshop te geven op de Learnnig Lane 2013 van De Baak op De Horst in Driebergen 28 augustus. Doelstelling van de 3 daagse manifestatie is: "Nieuwe ontwikkelingen en innovaties delen met collega-professionals". Ik heb er nu al zin in!

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>