Ik hou van opdrachten waarbij u en ik, als opdrachtgever en opdrachtnemer, samenwerken.          Essentiegericht Werken kan op verschillende manieren worden ingezet in uw organisatie. 

Team- en organisatiebegeleiding

In éen of enkele bijeenkomsten wordt de essentie, de bedoeling van het werk op scherp gezet. Dit wordt doorvertaald naar hoe het team met elkaar en met de klanten omgaat, c.q. wil omgaan.  Welke activiteiten vormen de kern en wat doet er minder toe. Welke systemen, procedures, beleid enzovoort ondersteunen de kernopdracht en welke minder of werken zelfstegen.  Realistische keuzes worden gemaakt en geimplementeerd. 

Soms ligt het accent intern, op de professionals: wat maakt het werk zinvol, wat drijft een ieder in het werk en waar ligt de kracht van het team. En soms ligt het accent meer extern: welke toegevoegde waarde verwachten de klanten, al dan niet terecht? Wat is de unieke capaciteit van het team en wat draagt het team/afdeling bij aan de organisatiedoelen.  

Essentiegericht Werken helpt teams om de effectiviteit, betrokkenheid en zinvolheid te vergroten.  Elke vraag is maatwerk. Een traject kan varieren van een workshop van 1 dag(deel) tot een langer traject met periodieke bijeenkomsten en tussentijdse adviesgesprekken.

Sparring voor professionals/leidinggevenden 

Sparring (of organisatiecoaching) is effectief als een professional of leidinggevende een 'steuntje in de rug' wil om zich goed te kunnen verhouden tot wat er speelt in team of organisatie. In een of enkele individuele gesprekken worden handvaten aangereikt om prioriteiten te stellen en gemotiveerde keuzes te maken waar de aandacht en energie te leggen in het eigen werk en het team. Hierdoor wordt leidinggeven eenvoudiger en neemt het plezier in het werk toe.  

 

Enkele opdrachten

  • GG&GD: Herpositioneren staande organisatie  na invoering externe keten-taken
  • Verslavingszorg: begeleiden projectgroep verantwoordelijk voor integratie dagbestedingactiviteiten met fusiepartner
  • District Huisartsen Vereniging: ontwerpen systematiek t.b.v. verdeling gelden Fonds Achterstands Wijken o.b.v. uitgangspunten rond samenwerking en ervaren problemen
  • GGZ-instelling: maandelijkse sparring-gesprekken met manager verantwoordelijk voor invoering nieuwe bedrijfsactiviteit (spoedpoli)
  • Ouderenzorg: haalbaarheidsonderzoek regionale samenwerking verschillende instellingen in verschillende gemeenten
  • Workshops Essentiegericht Werken bij grote gemeente n.a.v. ingrijpende reorganisatie: aanscherpen van de kernopdracht door het (management)team / afdeling en hoe deze te realiseren, en werken aan de bereidheid er samen de schouders onder te zetten.  

Toelichting Binnen de gemeente wijzigt de organisatie als gevolg van de bezuinigingen en reorganisaties voortdurend. Collega’s vertrekken, nieuwe collega’s komen er bij, taken worden afgestoten of juist toegewezen. Als managementteam en/of afdeling is het niet eenvoudig om in deze hectiek gezamenlijk weer ‘je plek in te nemen’ in de organisatie. Terwijl je er juist nu moet stáán!    Ter ondersteuning in dit proces biedt de organisatie dit aanbod aan leidinggevenden en teams.  Doelstellingen kunnen zijn:

  • Heldere en gedragen kernopdracht van het team
  • Afgestemde verwachtingen met klanten
  • Het team kan elkaar aanspreken en ondersteunen in het behalen van de resultaten
  • Individuele medewerkers hebben zicht op wat hun drijft in het werk en wat hun toegevoegde waarde is voor het team.